Garancia

Minden sorozatgyártott terméknél előfordulhat hibás darab. Az autóalkatrészeknél is épp úgy előfordulhat az az eset, mint mikor az újonnan vett cipőnk talpa leválik és ezért visszavisszük a boltba. Azonban az autóalkatrészek helyzete speciális a többi sorozatgyártott termékhez képest. Bonyolultabb megállapítani az alkatrész tényleges hibáját, mivel egy rendszer része, ahol az autóalkatrészek egymásra hatva kapcsolódnak, így tehát szakember és sokszor diagnosztikai berendezés kell a pontos hiba-felismeréshez.

Példánknál maradva, habár cipőből több pár is van otthon, amit hordhatunk, amíg a garancia folyamatban van, addig autóból sokszor csak az az egy van a háztartásban, ami épp nem működik vagy éppen a szerelőnél van, várva az alkatrészre.

Természetesen a termék gyártója/beszállítója minden esetben meg akar bizonyosodni arról, hogy valóban szakszerűen építették be, valóban abba az autó típusba, amibe való és valóban megfelelően állapították meg az alkatrész hibáját.  Erre a célra szolgál a garanciális alkatrész bejelentő bizonylat és a kötelezően hozzá kapcsolandó dokumentumok: forgalmi engedély másolata, munkalap másolat (ok) és a szerelési munkákról készült számla másolata.

Ha autóalkatrészének garanciális problémája van, a fent említett 4 dokumentumot kell eljuttatni hozzánk. Elengedhetetlen, hogy a garanciális alkatrész bejelentő bizonylatot a javítást végző szakember hiánytalanul és hibátlanul kitöltse, így a garanciális ügyintézésre a törvény biztosította idő egy percig se teljen feleslegesen. 

A garanciális alkatrész bejelentő bizonylatot innen tudja letölteni.

Az auótalkatrész kereskedelemben szerzett több éves tapasztalatunk során előfordult már többször is az az eset, hogy az ügyfeleink egy része bízva a szerelője szakértelmében és cégünk gyors, megoldásra törekvő hozzáállásában az ügyintézési idő lecsökkentése érdekében még egyszer megvásárolta ugyanazt a terméket, miután kiderült, hogy a korábban vásárolt alkatrész ugyan megfelelően került kiválasztásra (típushoz passzolt), de az adott darab hibás volt. Így a hibátlan újonnan megvásárolt terméket a szerelő beépítette, amellyel ügyfelünk gyorsan újra autóhoz jutott, mi pedig, miután a közben hozzánk eljutatott, fent említett dokumentumok alapján a beszállító pozitívan elbírálta a korábbi hibás autóalkatrész kapcsán a garanciális igényt, rögtön visszautaltuk a korábbi hibás termék árát az ügyfélnek.  

A jótállásról részletes jogi tájékoztatót az alábbiakban olvashat.


A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.
A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 

Nem kell keresned, mi megkeressük helyetted!

Küldd el nekünk, milyen alkatrész(ek)re van szükséged, és megkeressünk Neked a legjobb ár-érték arányú terméke(ke)t!

(semmilyen adatoddal nem élünk vissza, de ezek nélkül nem tudjuk megtalálni az alkatrészed!)

Uresnek kell lennie:


Nézet Mobil / Standard